“HET GAAT NIET MEER THUIS”
Rapportage niet-passend gebruik spoedeisende hulp (SEH)

In de regio Rotterdam komt veelvuldig en hardnekkig naar voren dat kwetsbare ouderen op de SEH belanden terwijl dit niet de meest passende plek is. Vanuit SVKO010 is daarom onderzoek gedaan naar niet-passend gebruik van de SEH. Dit is een korte samenvatting van de rapportage. In het rapport worden de knelpunten geschetst vanuit verschillende perspectieven, best practices toegelicht en oplossingsrichtingen voor de regio uitgewerkt.

Toenemende druk op SEH in regio Rotterdam door kwetsbare ouderen?

Het aantal SEH bezoeken zal de komende jaren toenemen in de regio Rotterdam, dit gaat gepaard met groeiende tekorten aan personeel waardoor de druk op de SEH toeneemt. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op een opname op de SEH. Het aantal ouderen (70+) dat de SEH bezoekt is de afgelopen jaren weliswaar toegenomen, maar de stijging is niet groot genoeg om de toegenomen drukte op de SEH te verklaren. Echter, de impact van kwetsbare ouderen op de SEH is groot, omdat de problematiek complex is. Exacte cijfers van niet-passend gebruik van de SEH zijn beperkt beschikbaar, maar uit de literatuur komt naar voren dat dit varieert van 10-23%.

De aanpak

In 2022 heeft een projectgroep bestaand uit een vertegenwoordigers van SVKO010 (programmamanager en projectleider), Samergo (informatiemanager en adviseur), ROAZ (programmamanager), HAP Rijnmond (projectleider) en Maasstad Ziekenhuis (geriater) onderzoek gedaan naar niet-passend gebruik van de SEH. Het doel van dit onderzoek is kennis te delen, van elkaar te leren en innovatie te stimuleren. Kortom: impact maken op het thema. Het onderzoek combineert kwalitatieve en kwantitatieve methoden en de perspectieven van verschillende betrokkenen, waaronder de ouderen zelf.

Conclusies

 • Het onderzoek laat zien dat alle betrokken het probleem van niet-passend gebruik van de SEH voor kwetsbare ouderen in de regio willen oplossen.
 • De SEH ervaart een enorme druk door de instroom van kwetsbare ouderen.
 • Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de opgave zich niet beperkt tot de SEH. Als het thuis niet meer gaat wordt de SEH als laatste middel ingezet.
 • Het probleem van niet-passend gebruik ligt in het niet werken van de ketengedachte. Dat wil zeggen: afgebakende verantwoordelijkheid en taken, hoge schuttingen en de wij-zij gedachte.
 • Interventies worden vanuit het eigen domein ontwikkeld of met één ander domein dat voor of na het eigen domein in de keten komt.
 • De behoefte aan meer samenhang en transparantie is groot en het is van belang om de verschillende puzzelstukken met elkaar te gaan leggen.
 • Professionals zien soms door de bomen het bos niet meer en weten niet wat er allemaal mogelijk is in de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen.
 • Digitale gegevensuitwisseling is een enorme bottle-neck in de domeinoverstijgende zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen.

Aanbevelingen

 • Van keten naar netwerk
 • Inzetten op verbinding
 • SEH’s in de regio beter toerusten voor kwetsbare ouderen en alternatieven voor de SEH beter beschikbaar maken
 • Gezamenlijke monitoring van capaciteit in de regio
 • Knelpunten oplossen rondom gegevensuitwisseling en financiering
 • Betrekken van ouderen en mantelzorgers bij de maatschappelijke opgave

In het rapport (zie onderstaand) staan de aanbevelingen verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Het rapport is ook te openen door op deze link te klikken.